Prohlášení o ochraně osobních dat
Firma VABA PLUS-TRADE s.r.o. Přibyslavská 1812, 509 01 Nová PakaProhlašuje že:

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s novými zákony České republiky platnými od 1.1.2014.
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po uzavření archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Tyto podmínky nabývají účinnosti 1.1.2014
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright © 2024 VABA plus Trade
VABA.CZ